Oláh Nyomda »Ügyfélkapu »Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Jelen Általános Szállítási Feltételek az Oláh Nyomdaipari Kft., mint szállító – továbbiakban Vállalkozó – által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb – a teljesítéssel kapcsolatos dokumentumokkal összhangban értendő. Periodikus kiadványok esetén az ÁSZF-től eltérő tartalmú részletes Vállalkozói Szerődés (VSZ) megkötése szükséges.

2. Jelen Általános Szállítási Feltételektől történő bármely eltérés csak, a Vállalkozó és Megrendelő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes.

3. Minden megrendelést, visszaigazolást, jóváhagyást, módosítást, észrevételt és más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és ajánlott levél, fax, vagy e-mail formájában eljuttatni a Vállalkozóhoz. A szóbeli közlés és ráutaló magatartás nem bír jogérvénnyel. Amennyiben a megrendelésben szereplő paraméterek eltérnek a vonatkozó árajánlat paramétereitől, mindig az írásban visszaigazolt paraméterek számítanak mérvadónak, ebből eredő reklamációra a Megrendelő nem jopgosult. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF minden egyes megrendelésére érvényes aláírás nélkül.

4. A Vállalkozó nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta-e alá.

5. A Vállalkozó ajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.

6. Új ügyfél/első megrendelése esetén 50% előleg fizetése készpénz vagy előreutalás formájában kötelező. Csak az előleg beérkezése után kezdi meg Vállalkozó a gyártást, anyagbeszerzést.

7. A Vállalkozó ajánlata 30 napig vagy az abban feltüntetett határidőig érvényes. E határidő letelte után az ajánlatban foglaltak a Vállalkozót nem kötelezik.

8. A szállítási díj csak az áru megadott címre való elvitelét foglalja magába, de nem tartalmazza a rakodás költségét, mely 4000,-Ft/óra + ÁFA, valamint a 30 percen túli várakozást, mely minden megkezdett óra után 2000,-Ft/óra + ÁFA.

Szállítási költség Budapest területén: 3500 Ft+áfa/cím/2500 kg
A-B napos gyűjtő fuvaros vidéki szállítás esetén:
1 db 80x120cm Eu raklap szállítási költsége maximum 600kg vagy 1,5 m magasságig 9500Ft+Áfa/ db
Egyirányú szállítási költség Budapest területén kívül: külön megállapodás szerint (A szállítási költséget az üzemanyag árak változása befolyásolhatja.)
Raklap költség: A terjesztőkhöz (Posta, Lapker) való szállításhoz használt raklapokért külön költséget nem számítunk fel, egyéb esetben göngyölegként a Vállalkozó jogosult számlába állítani 2400 Ft/db + Áfa költséggel.
Az árak fuvaronként értendők és az Áfá-t nem tartalmazzák!

9. A teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben a megrendelésben a megjelölt teljesítési határidő eltér az ajánlatban rögzített határidőtől, úgy a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett szállítási határidő az irányadó, mely meghatározható fix naptári dátumként, vagy átfutási időként. A munkanapban megadott
átfutási idő, a legutolsó gyártáshoz szükséges információ beérkezésétől, illetve előleg fizetés esetén az előlegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő beérkezésétől számítandó. Amennyiben az anyagleadás nem a megbeszélt időpontban történik, úgy az ebből adódó késések miatt a Vállalkozó a határidő betartásáért nem felelős.

10. A Megrendelőnek írásbeli utasítást kell adnia lehetőleg az anyagleadással egy időben, de legkésőbb a gépindulást megelőző napon a szállításra és csomagolásra vonatkozóan. Megrendelő eltérő rendelkezései hiányában a Vállalkozó a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően köteles az árut csomagolni. Ha Megrendelő a fenti határidő után jelzi extra csomagolási igényeit, Vállalkozó az esetleges átcsomagolás költségeit kiszámlázza.

11. Vállalkozó köteles minden tőle telhetőt megtenni a gépállás elkerülése érdekében. Amennyiben ennek ellenére, a Megrendelőnek felróható okból gépállás történik, a Megrendelő kártérítési kötelezettséggel tartozik a Vállalkozó felé.
A kártérítés összege A/2 méretű coldest tekercsnyomó gép és B/2-es íves gép esetében 25.000,-Ft/óra+Áfa, A/1 heat-set tekercsnyomó gép esetén 50.000Ft/ óra+Áfa, A2 méretű heat-set tekercsnyomó és B1 méretű cold-set tekercsnyomó gép esetén 35.000Ft/óra+Áfa, amennyiben a Megrendelő hibás vagy késedelmes anyagleadása több mint 30 perces gépállást eredményez, vagy ha a Megrendelő az előzetesen egyeztetett gépindulásról több mint 30 percet késik.

11.1 A Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés elküldése előtt meggyőződött arról, hogy az adott termék a tekercsofszet technológia szabványainak keretein belül elfogadható minőségben legyártható. (nyomatminőség, hullámosodás, eltérő méretű borító) A szabványon kívül eső minőségi követelés a Vállalkozóval szemben nem támasztható.

11.2. A tekercsnyomó gépeken történő Megrendelővel közös gépindulás során a szemleív aláírásának maximális kerete 15.000 brutto ív. Amennyiben ez idő alatt a Megrendelő nem fogadja el a nyomatot, a Vállalkozó jogosult, jegyzőkönyv felvétele mellett, haladéktalanul a terméket a gyártási programból kiemelni és a pótlólagos teljesítésről egyeztetést kezdeményezni. Amennyiben a Megrendelő a gépindulás során a szemleívet nem hagyja jóvá, a pótlólagos teljesítésből eredő többletköltségekért és elszenvedett kárért a Vállalkozót felelősség nem terheli, ilyen jogcímen igény nem támasztható.

12. Amennyiben az árut a Vállalkozó szállítja a Megrendelő részére, úgy a Megrendelő telephelyén, illetve a Megrendelő által megjelölt helyen, amennyiben az árut a Megrendelő szállítja, úgy a Vállalkozó telephelyén történik az átadás-átvétel. Halasztott kiszállítás esetén vagy telephelyi átvétel esetén a Vállalkozó egyedi elbírálás alapján kérheti a Megrendelőt a késztermék minőségi/mennyiségi átvételére, melyet a Megrendelő jegyzőkönyvben tanúsít. Ez esetben a jegyzőkönyv dátuma számít a teljesítés dátumának.

13. Az átadás-átvételekor a Vállalkozó a Megrendelőnek, megbízottjának vagy a gépkocsivezetőnek mennyiségileg, darabszám szerint adja át az árut. Amennyiben az átadás-átvétel során (azonnali jegyzőkönyv készítésével) az áru mennyiségével, csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény a Vállalkozóval szemben.

14. Szállítási megállapodás hiányában az elkészült termékek az Oláh Nyomda raktárában vehetők át, munkanapokon 06:00 – 14:00 között.

15. Megrendelő vállalja, hogy az átvett terméket a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül minőségi szempontból megvizsgálja.
A minőségi kifogásolásra nyitva álló határidő az áru átvételétől számított 1 hét.

16. A termék a vállalkozói díj teljes összegének megfizetésével kerül a Megrendelő tulajdonába (addig azzal a Vállalkozó szabadon rendelkezik). A számla kifizetését követően azonban a kárveszély viselése a Megrendelőre száll, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás tárgya a birtokában van-e, vagy annak átadás-átvétele bármely okból elmaradt. Kivételt képez, amennyiben a számla előleg vagy előrefizetés indokából készült el a szállítás előtt.

19. A Megrendelő egyéb utasítása hiányában Vállalkozó az átadott állományokat a munka elkészítése után nem köteles megőrizni.

20. Lejárt, ki nem fizetett számlák esetén a Vállalkozó késedelmi kamatot számol fel, ill. a kifizetésig az áru tulajdonjogát fenntartja. Megrendelő elfogadja, hogy a késedelmi kamat mértéke, a jegybanki alapkamat kétszerese.

22. Késztermék esetén a Vállalkozó +/-2%-os mennyiségi eltéréssel jogosult szállítani.

21. Számlázási adatok pontos leadása: amennyiben Megrendelő, a szállítás napján 16 óráig nem ad írásban utasítást a megrendelésében szereplő számlázási címtől eltérő számlázási címre, abban az esetben az utólagos számlamódosítás díja ügyfelet terheli, melynek költsége 5000Ft+áfa

21.1. Termékdíj köteles kiadvány esetén a nemleges nyilatkozat hiányában a Vállalkozó számlába állítja a termékdíjat. Utólagos számlamódosítás díja a Megrendelőt terheli, melynek költsége 5000Ft+ Áfa

23. Az árut kizárólag a Vállalkozó előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

24. Amennyiben a Megrendelő feltételezi, hogy a megrendelésben megjelölt időpontban nem tudja az elkészített terméket átvenni, úgy köteles azt a Vállalkozó felé előzetesen, kellő időben, írásban jelezni és a várható, új időpontot megjelölni. Vállalkozó a határidőben át nem vett késztermék tárolását 1 hónapig díjmentesen vállalja. E határidő után Vállalkozó fenntartja a jogot az át nem vett késztermék tárolásával kapcsolatos valamennyi költségének megtérítésére.

Az elkészült és Megrendelő felé készre jelentett, ám Megrendelő által át nem vett termékek raktározása esetén a készre jelentést követő 30. naptól kezdve a Vállalkozó a Megrendelő felé raktározási díjat számít fel.

Raktározási díjak:
1 raklap egyszeri ki-betárolással 1000 ft +áfa
Folyamatos raktározás ki-betározással 1500 ft+áfa
Folyamatos raktározás évi egyszeri leltározással 2000 ft + áfa
Külön igény szerinti leltározást 5000 ft / raklap/alkalom + áfa
minden ár raklap / hónap értendő
Megrendelő által át nem vett termékeket a vonatkozó jogi eljárás jogerős befejezését követő 15 napon túl a Vállalkozó megsemmisíti.

25. Amennyiben íves vagy tekercs ofszet nyomtatás esetén, a Megrendelő nem biztosít proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz – a Vállalkozó, a denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy a gépinduláson szeretne részt venni – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.
Ha a Megrendelő nem kért digitális vagy analóg proofot a színeltérésekért Vállalkozó felelősséget nem vállal. Az elkészült termék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2%-nál nem több.
A Felek minőségi átvételnek tekintik a Megrendelő képviselője részéről történő személyes közreműködésével a gépinduláskor jóváhagyott szemleívet.

26. Megrendelő az anyagleadásra váró digitalis állományokkal szemben támasztott elvárásokat és kritériumokat a www.olahnyomda.hu honlapon tekintheti meg. Anyagleadásnál a Vállalkozó a kapott anyagon csak formai ellenőrzést végez. Tartalmi hibákért Vállalkozó felelősséget nem vállal.
A Vállalkozó nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott digitális állomány tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal. A Vállalkozó nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja kártérítési felelősségét.

27. A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén, (a 60/1998 (III. 27 kormányrendelet) köteles példányt kell szolgáltatni. A Vállalkozó úgy tekinti, hogy a megrendelt mennyiség a köteles példányokat tartalmazza. Amennyiben Megrendelő a megrendelésben szereplő mennyiséget pontosan kívánja kézhez-kapni, úgy Vállalkozó jogosult a plusz 6 db köteles példányt a
számlájában érvényesíteni.

28. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a magyar jogot kell alkalmazni, és a szerződésből fakadó bármely jogvita elbírálására a Felek a Pesti Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

Referenciák


Árajánlatot kérek  

* Requested